הפרויקטים החזקים

מיתוג וקמפיין עזר חתנים פינסק קארלין

עבודות שונות לרשת התתי"ם כלל חסידי בארה"ק

מעמד מה שאלת דחסידי זוטשקא

שבת טהרנו תשפ"ד

קמפיין ערבים קופת הקהל

קופת רבי מאיר בעל הנס

מיתוג מכון עצה ותבונה

מוסדות רבי יהודה הנשיא

מפעל קנין תורה דחסידי לעלוב

לוח מודעות מתעדכן

קמפיין ולמדה לחיזוק קביעת עיתים לתורה

הכנסת ספר תורה וויזשניץ בית שמש

הקמפיין לחסידות פיטסבורג "ברחמים תזכור" לכבוד יו"ד של האדמו"ר זצ"ל

קמפיין לכתיבת ספר תורה מהפיגוע הנורא בערש"ק "שלא יכבה נרו" לע"נ הקדוש אלתר שלמה לדרמן הי"ד"

קמפיין לכתיבת ספר תורה "אוהבים וזוכרים" לע"נ הילד היקר "חזקיהו משה שלר ז"ל"